Spolupráce

Přechodem k nám si usnadníte život

Možnosti spolupráce

Nabízíme různé možnosti spolupráce, podle Vaší situace

 • Pokud jste si dům dosud spravovali sami
 • Chcete změnit svého správce
 • Potřebujete založit bytové družstvo nebo společenství vlastníků

Vlastní správa domu

V případě, že jste si doposud spravovali Váš dům sami, můžeme Vám pomoci se:

 • svoláním shromáždění vlastníků nebo členské schůze bytového družstva s programem odsouhlasení výkonu činností správy domu naším prostřednictvím
 • s uzavřením smlouvy o zajištění správy (smlouva příkazního typu) s námi na základě oboustranně odsouhlaseného znění a schválení příslušnými orgány společenství nebo družstva
 • na shromáždění vlastníků nebo členské schůzi družstva zodpovíme veškeré dotazy, týkající se rozsahu poskytovaných služeb a dalších ustanovení smlouvy
 • a můžeme vyřídit i další formality
  • zpracujeme seznam dokumentů potřebných pro zahájení správy.
  • oznámíme všem Vašim smluvním partnerům, že jsme se stali novým správcem Vašeho domu

Změna správce

Pokud Váš dům již nějaký správce spravuje a vy s ním nejste spokojeni, je možné jej s naší pomocí změnit. Můžeme Vám pomoci se:

 • svoláním shromáždění vlastníků nebo členské schůze bytového družstva s programem odsouhlasení změny správce nemovitostí.
 • vypracováním výpovědí původnímu správci domu tak, aby byl zahájen běh výpovědní lhůty uvedené ve smlouvě se stávajícím správcem domu, eventuálně můžeme jednat o dohodě o dřívějším ukončení smlouvy.
 • s uzavřením smlouvy o zajištění správy (smlouva příkazního typu) s námi na základě oboustranně odsouhlaseného znění a schválení orgány společenství nebo družstva.
 • na shromáždění vlastníků nebo členské schůzi družstva zodpovíme veškeré dotazy, týkající se rozsahu poskytovaných služeb a dalších ustanovení smlouvy.
 • a dále můžeme vyřídit
  • na základě plné moci zařídíme předání všech potřebných dokumentů od původního správce nemovitosti v termínech potřebných pro plynulý přechod správy domu k novému správci
  • zpracujeme seznam dokumentů potřebných pro zahájení správy
  • oznámíme všem Vašim smluvním partnerům změnu správce Vašeho domu

Založení bytového družstvo nebo společenství vlastníků

Naše společnost kromě kompletní správy bytového fondu nabízí také kompletní servis při založení bytového družstva nebo společenství vlastníků. Zajistíme:

 • veškeré právní jednání i veškeré organizační záležitosti, které vyžaduje legislativa při založení
 • u společenství vlastníků včetně vypracování tzv. Prohlášení
 • součástí této služby je
  • zpracování návrhu stanov bytového družstva nebo společenství vlastníků
  • příprava, organizace, svolání a organizační vedení ustavující (první) schůze za účasti notáře
  • zajištění návrhu na zápis do obchodního rejstříku či rejstříku společenství