Technické služby

  • zajištění smluvních vztahů s dodavateli energií (dodávka tepla, teplá užitková voda, vodné a stočné, elektrická energie do spol. částí domu apod.)
  • zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí
  • zajišťování rekonstrukcí a oprav společných částí domu včetně havarijní údržby na základě výběru dodavatele vlastníkem
  • zajišťování periodických revizí a oprav společných částí domu na základě výběru dodavatele vlastníkem
  • zajišťování plnění právních předpisů o požární ochraně pro společné části domu
  • vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu
  • zpracování návrhů plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací domu, včetně plánovaných výdajů na jejich realizaci
  • předkládání roční zprávy o činnosti správce
  • organizace a pomoc při výběrových řízeních na dodavatele (od formulace poptávky, výběrové řízení, návrh smlouvy o dílo až po předání bezvadného díla klientovi)